HENKILÖREKISTERI, TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
StrateCom Oy (2533231-9)
Ruukinkatu 2-4
20540 Turku
stratecom@stratecom.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Maria Vuorio
Ruukinkatu 2-4
20540 Turku
050 544 5040
maria.vuorio@stratecom.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisteri pitää sisällään asiakastoimeksiantojen kautta arviointiin tai muuhun konsultointiin/koulutukseen osallistuneiden henkilöiden tietoja.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain toimeksiantoihin liittyen. Kaikilta toimeksiannon kautta mukana olleilta pyydetään sähköinen suostumus henkilötietojen käsittelyä varten. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka liittyvät henkilöarviointeihin ja kehittämis-/koulutusprosesseihin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:
• Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero)
• Työhakemus ja cv (tai vastaava kooste)
• Työhön, koulutukseen ja elämäntilanteeseen liittyvät taustatiedot
• Menetelmäpohjaiset sähköiset raportit
• Testipaperit ja muu arviointidata
• Erilaiset tallenteet mm. simulaatioharjoituksiin liittyen
• Arvioinnin/konsultoinnin johtopäätökset (lausunnot, tulosraportit jne.)

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä ovat seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä omakätisesti allekirjoitettuna osoitteeseen stratecom@stratecom.fi tai Ruukinkatu 2-4, 20540 Turku.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Suostumuksen peruuttaminen
Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan toimeksiantajalta (yhteystiedot, hakemukset ja cv:t) sekä henkilöltä itseltään. Henkilöltä itseltään tietoja kerätään pääosin verkkolomakkeiden ja valvotuissa oloissa tuotettujen materiaalien kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Toimeksiantajalle (asiakkaalle) toimitetaan prosessin tulokset tai johtopäätökset, ei kerättyä materiaalia sellaisenaan. Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

8. Käsittelyn kesto
Sähköiset materiaalit säilytetään maksimissaan kaksi vuotta. Niihin käyttöoikeus on vain StrateCom Oy:n konsulteilla henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen kautta. Muu aineisto säilytetään vain välttämättömän ajan niille tarkoitetuissa lukituissa kaapeissa. Aineisto hävitetään asianmukaisesti viimeistään kuuden kuukauden kuluttua toimeksiannon päättymisestä.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelevät StrateCom Oy:n konsultit ja työntekijät. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10 Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle poislukien sellaiset tietojen säilyttämiseen tai jakamiseen tarkoitetut pilvipalvelut, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan GDPR-vaatimuksia.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.