Koulutukset

Leave a comment

REKRYTOINTI PROSESSINA – KRIITTISET VAIHEET TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA

Onnistunut rekrytointi on monessakin mielessä eräs keskeisimmistä tavoista mahdollistaa organisaation menestyksekäs tulevaisuus. Tulevien tarpeiden ja haasteiden tunnistaminen sekä kriittisten kompetenssien määrittely ovat ensimmäisiä keskeisiä askeleita prosessissa onnistumisen kannalta, mutta onnistuneen valinnan ja rekrytointiviestinnän mahdollistamiseksi prosessin monivaiheisuus ja vaativuus tulee ottaa huomioon kokonaisuutena. Koulutuksemme tarjoaa käytännönläheisen ja organisaation tarpeista lähtevän mahdollisuuden sekä rekrytoinnin kriittisten vaiheiden tunnistamiseksi että koko prosessin organisaatiolähtöiseksi kehittämiseksi. Räätälöimme koulutuksen tarpeiden mukaan painottamalla niitä asioita, jotka kunkin organisaation tilanteessa hyödyttävät asiakastamme eniten. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti rekrytoinnista vastaaville ja siihen osallistuville esimiehille ja asiantuntijoille. Parhaimmillaan se mahdollistaa asiaosaamisen käytäntöön viemisen ohella aidon arvo- ja visiolähtöisen pohdinnan organisaation tulevaisuudesta: mitä me haluamme olla ja minkälaisin resurssein sen mahdollistamme.

HYÖDYT PÄHKINÄNKUORESSA:

  • Organisaation rekrytointiosaamisen laajentaminen ja päivittäminen
  • Laadun ja ammattimaisuuden lisääminen rekrytoinneissa
  • Rekrytoinnin sudenkuoppien tunnistaminen ja välttäminen
  • Rekrytointiviestinnän kehittäminen
  • Rekrytoinnin nivoutuminen osaksi strategiaa

 

KOULUTUKSET HENKILÖSTÖN JA JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI

Räätälöimme asiakaslähtöisen koulutuskokonaisuuden, jonka lähtökohdat ovat organisaation tavoitteissa. Emme luota yksinomaan luennoinnin ja ulkoa annetun tiedon voimaan vaan ensisijaisesti yksilöiden ja ryhmän kykyyn oivaltaa ja kehittyä sekä löytää ratkaisuja, jotka toimivat parhaiten omassa organisaatiossa. Tarjoamme ammattitaitoisen oppimisen ohjauksen, puitteet, viitekehyksen ja menetelmät – oppiminen itsessään tapahtuu osallistujissa ja ryhmässä jakamalla, kommunikoimalla ja tekemällä. Lisäksi hyödynnämme koulutuksissa tietoiskujen ja teorian ohella erilaisten testi- ja arviointimenetelmien tuottamaa materiaalia itsetuntemuksen lisäämiseksi ja yksilöllisten kehityssuuntien tunnistamiseksi. Esimiesten ja johdon vahva tuki koulutuksen ja haluttujen kehityssuuntien määrittelyssä organisaation tavoitteiden suunnassa on kuitenkin lähtökohtana, ja sen oheen me tuomme oman osaamisemme aikuisen oppimisesta ja oppimisen ohjaamisesta sekä yksilöllisten ominaisuuksien ja kehitystavoitteiden tunnistamisesta. Koulutuksessa työstämme kullekin osallistujalle henkilökohtaisen kehityssuunnitelman, jonka toteuttaminen viedään konkretian tasolle arjen työtilanteissa ja kehityksen seuranta nivotaan organisaation arkeen.

Kaikissa koulutuksissa käytämme monipuolisesti erilaisia oppimisen tapoja ja apuvälineitä mm. pari- ja ryhmäkeskusteluja, yksilötyöskentelyä, erilaisia menetelmiä (360-arviointi, persoonallisuusinventaarit, johtamistyyli jne.), kehityssuunnitelmia, palautteita, harjoituksia, demoja ym. Osallistujat oppivat monikanavaisesti lukemalla, kuuntelemalla, näkemällä, tekemällä ja kokeilemalla. Emme tarjoa valmista kaikille sopivaa sapluunaa vaan rakennamme kokonaisuuden aidosti asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja osallistujien henkilökohtaisia intressejä kunnioittavaksi.